शेयर प्रमाण पत्रको लागि आफू उपस्थित हुन नसक्ने शेयरधनीहरुले दिने मन्जुरिनामा को ढाँचा

manjurinama